ALGEMENE VOORWAARDEN


Geldig vanaf 23 april 2020

Artikel 1: Definities

  • "Klant": de natuurlijke persoon, die met Leen De Witte een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
  • "Consument": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  • "Overeenkomst(en)": alle, in relatie met de Klant, door Leen De Witte gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • "Gebruik": het met de Klant overeengekomen gebruik van online leerplatform-lessen.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Leen De Witte.

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

De leveringsverbintenis van Leen De Witte van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door Leen De Witte vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien Leen De Witte afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van Leen De Witte tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat Leen De Witte de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Leen De Witte vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. 

Artikel 3: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst levenslang aangegaan.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Leen De Witte op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Leen De Witte is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft Leen De Witte recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door Leen De Witte op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. De betaling gebeurd online. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en zijn onmiddellijk betaalbaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op het product kunnen ten allen tijde door Leen De Witte worden gewijzigd.

Artikel 5: Leverings- en betaaltermijnen

De door Leen De Witte geleverde producten/lessen zijn asap na betaling beschikbaar op het leerplatform. 

Het gebrek aan geschreven protest van de betaling binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, De beslissing tot de online aankoop houdt de onherroepelijke aanvaarding van het/de vermelde bedrag(en), producten en diensten in.

De Consument doet afstand doet van diens recht van herroeping zodra de aankoop daadwerkelijk is gebeurd. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is dan niet van toepassing.

Artikel 6: Gedragsregels en notice/takedown

Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Leen De Witte worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.

Leen De Witte kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het ledenplatform-netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. 


Artikel 7: Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht. De Overeenkomst word gesloten en is definitief vanaf de betaling van de goederen/diensten daar er sprake is tot toegang tot alle informatie.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

De Klant vrijwaart Leen De Witte tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van het ledenplatform.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

Hiervoor kan u terecht op : https://www.inneryin.be/privacy-policy.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur en alle andere materialen die werden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Leen De Witte en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Leen De Witte of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal deze producten/diensten op geen enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal de door Leen De Witte of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet delen met anderen die zich buiten het gezin bevinden. Het gezin zijnde de mensen die officieel onder één dak wonen met de Klant. 

Artikel 12: Varia

Indien een bepaling van een met Leen De Witte gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 13: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen Leen De Witte, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. De uitvoering van de betreffende verplichtingen zullen onmiddellijk verdergezet worden wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door Leen De Witte van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met Leen De Witte is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin Leen De Witte gevestigd is.


PRIVACY POLICYUw persoonsgegevens worden door InnerYin, Leen De Witte, Kerkstraat 108, 9050 Gent verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op leen@inneryin.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.inneryin.be/home.DISCLAIMERAlle informatie op deze website dient alleen als richtlijn. De informatie op deze website en de aangeboden diensten zijn niet gericht op diagnosticeren, behandelen of voorkomen van ziekten. Alle services worden geleverd door 'InnerYin' en 'Leen De Witte'. Iedereen die een gezondheidsprobleem heeft, moet een gekwalificeerde arts raadplegen. Elke poging is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, en correct is geaccrediteerd bij de bron. Bovendien is 'InnerYin' noch 'Leen De Witte' niet verantwoordelijk voor schade die direct, of als gevolg van het gebruik, of onvermogen van de verstrekte informatie of diensten ontstaat.

Ingangsdatum: 21 april 2020